Privacy statement Stichting Sail Den Helder

Privacy statement Stichting Sail Den Helder

INLEIDING

Stichting Sail Den Helder (SSDH) neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met [email protected].

WIE IS STICHTING SAIL DEN HELDER?

SSDH is de stichting die namens de gemeenten Den Helder, Texel en Hollands Kroon, Sail Den Helder 2023 (SDH23) gaat organiseren. Het postadres van de SSDH is Middenweg 159, 1782 BE Den Helder, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41241607.
Voor de organisatie van het grootse evenement SDH23 zal voornamelijk gebruik gemaakt worden van vrijwilligers. Wanneer SSDH uw persoonsgegevens verwerkt, is SSDH de verwerkingsverantwoordelijke.

HOE GEBRUIKT STICHTING SAIL DEN HELDER UW GEGEVENS?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor SSDH persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens SSDH voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door SSDH worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

DIENSTVERLENING, KLANTENBEHEER EN FINANCIËLE ADMINISTRATIE
Doeleinde: Klanten-, sponsoren- en vrijwilligersmanagement
Gegevens: Naam, E-mailadres, telefoonnummer, adres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Tot 1 september 2023
SSDH mag u na afloop van SDH23 eenmalig benaderen  voor de volgende editie van Sail Den Helder. Daarvoor heeft SSDH inzage in uw gegevens en slaat daarvoor uw volledige naam en emailadres op tot 1 september 2030. Mocht u bezwaar hebben op bovenstaand privacy-verzoek (geen akkoord), neem dan voor 1 september 2023
contact op met [email protected].
MARKETING
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming. De nieuwsbrief zal een link bevatten waarmee u zich kunt uitschrijven voor deze service.
Bewaartermijn: Tot 1 september 2023
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Interesse in een product
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Tot 1 september 2023
WEBSITE
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Tot 1 september 2023
Doeleinde: Website content
Gegevens: Foto’s tijdens SDH23 en voorbereidende activiteiten
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Gerechtvaardigd belang
Bewaartermijn: Tot 1 september 2030
Tijdens SDH23 zal SSDH (eventueel via opdrachtnemers met wie SSDH een overeenkomst heeft) foto’s en videomateriaal opnemen van het evenement en de bezoekers. Dit materiaal kan door SSDH gebruikt worden voor marketingdoeleinden, of kan op de website  www.saildenhelder.nl  openbaar worden gemaakt. SSDH heeft een gerechtvaardigd belang om deze persoonsgegevens te verwerken voor de promotie en marketing van SDH23 en volgende edities van dit evenement.

HOE VERKRIJGT STICHTING SAIL DEN HELDER UW PERSOONSGEGEVENS?

SSDH heeft persoonsgegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

INZAGE

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig verzoeken te laten wijzigen. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij SSDH over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

WIJZIGEN

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij SSDH. U kunt verzoeken dat SSDH uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

BEPERKEN VAN DE VERWERKING

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om SSDH te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

RECHT VAN BEZWAAR

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van SSDH of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

GEGEVENSOVERDRACHT

U hebt het recht uw persoonsgegevens van SSDH te verkrijgen. SSDH zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

TOESTEMMING INTREKKEN

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat de SSDH die gegevens dan niet meer mag verwerken. Het kan zijn dat SSDH u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

REACTIE DOOR STICHTING SAIL DEN HELDER

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. SSDH zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat SSDH een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien SSDH uw verzoek afwijst, zal zij in haar antwoord aangeven waarom zij het verzoek afwijst.

DELEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat SSDH verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting of een contract. Indien nodig voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting van de SSDH of voor de uitvoering van (een deel van) het evenement SDH23, kan SSDH uw gegevens ook delen met andere partijen, namelijk met schippers van de deelnemende schepen aan het evenement. Indien wij persoonsgegevens delen met derden die deze persoonsgegevens in onze opdracht verwerken, zullen wij altijd een verwerkersovereenkomst aangaan met deze partij om de bestaande regelgeving met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens na te leven.
In gevallen waarin wij ertoe kunnen worden gebracht uw persoonsgegevens door te geven naar een locatie buiten Nederland en de Europese Economische Ruimte, zullen we alle procedures implementeren die vereist zijn om garanties te verkrijgen die nodig zijn om dergelijke doorgiften te beveiligen. U kunt hier meer informatie over opvragen door per e-mail contact met ons op te nemen.

WAT ZIJN COOKIES EN HOE GEBRUIKT STICHTING SAIL DEN HELDER ZE?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van SSDH worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van SSDH worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als men het over ‘cookies’ heeft, bedoel men niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

KAN DIT PRIVACY STATEMENT WORDEN GEWIJZIGD?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

WAAR KUNT U TERECHT MET KLACHTEN EN VRAGEN?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop SSDH uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop SSDH uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Download
de app

Social
media

Volg SAIL Den Helder